Aktualności | Rekrutacja | Szczegóły projektu | Educare et Servire | AKE | Trenerzy | Kontakt
Fundacja Educare et Servire, lider Projektu W KIERUNKI DO SAMOZATRUDNIENIA, została założona i ufundowana przez Antoniego Kamińskiego – lokalnego lidera, społecznika oraz jednego z pionierów samorządu terytorialnego i gospodarczego w początkach lat 90-tych – na mocy notarialnego Aktu Powołania Fundacji z dnia 8 marca 2004 roku w Krakowie. Educare et Servire jest organizacją pozarządową, o charakterze non-profit. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu samoświadomości społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw aktywnych. Jak czytamy w preambule statutu misją Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby – zgodnie z nazwą Fundacji, która po łacinie oznacza „uczyć i służyć” - poprzez uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców. W kolejności chronologicznej na działalność edukacyjną Educare et Servire składają się :

1. Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki - Szkoła policealna ( www.esntit.pl ) o uprawnieniach szkoły publicznej, działająca od 1992 r. Szkoła w roku 2004 została przekazana przez A. Kamińskiego aktem darowizny Fundacji Educare et Servire. Dodatkową ofertą Szkoły, dla słuchaczy i absolwentów na kierunkach hotelarskich i gastronomicznych, był autorski projekt o nazwie Program Mallorca realizowany w latach 2006-2012 przez Fundację Educare et Servire we współpracy z przedsiębiorcą zagranicznym – siecią hoteli EDEN oraz Wyższą Szkołą Turystyczną w Palma de Majorka. Program Mallorca objął swoim działaniem kilkaset osób, dając im nie tylko szansę doskonalenia umiejętności zawodowych i językowych, ale także możliwość pierwszej pracy. Program ten wyprzedzały swoim działaniem nową ustawę o kształceniu zawodowym, umożliwiającym dualne (przemienne) kształcenie zawodowe w Polsce z udziałem przedsiębiorców.

2. Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Inicjatywa w zakresie edukacji przez całe życie, prowadzona nieprzerwanie od 2006 roku, rokrocznie dla ponad 100 mieszkańców powiatu w wieku 50+. Działania DUTW obejmują zarówno sferę mentalną (wykłady monograficzne co 2 tygodnie, kursy językowe, obsługi komputera, warsztaty psychologiczne) jak i fizyczną (gimnastyka dla osób starszych, aquaaerobik). Ponadto oferowane są formy kulturoznawcze (wykłady objazdowe, wizyty w muzeach, teatrze) oraz integracyjne (wycieczki krajoznawcze, spotkania okolicznościowe).

3. Osada Słowiańska w Stobiernej - Od roku 2012 r. gród w Stobiernej jest nową ofertą działalności edukacyjnej w ramach rekonstrukcji życia Słowian w Osadzie Słowiańskiej w Stobiernej (www.osadaslowianska.pl). Zgodnie z naszymi przewidywaniami osada, będąca pomysłem Piotra Kamińskiego (ówczesnego członka zarządu Fundacji) i zarządzana przez Fundację w swoje bogatej ofercie nieomal codziennie w sezonie realizuje „żywe lekcje historii” dla dzieci i młodzieży. Osada Słowiańska stała się licznie odwiedzaną atrakcją turystyczną, zwłaszcza przez uczniów szkół z województwa podkarpackiego. Łącznie w ciągu 2013 Gród Słowiański odwiedziło ponad 10 tys. osób, co w porównaniu z 7 tys. odwiedzających w roku 2012 należy potraktować jako znaczący wzrost, potwierdzający skuteczność tego przedsięwzięcia. Gród w Stobiernej, w zamyśle zarządu Fundacji będzie integralną częścią produktu turystycznego, jakim będzie Szlak Słowiański Doliną Wisłoki.

4. Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów – Szkoła ta jest najnowszą ofertą kształcenia zawodowego Fundacji i w szczególny sposób ma wykorzystać prawie 20-letnie doświadczenie Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystki oraz 10-letnie doświadczenie Fundacji Educare et Servire, aby w najlepszy sposób przygotować nowe kadry dla obsługi turystów w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych i innych obiektach szybko rozwijającej się branży turystycznej.

Poza działalnością edukacyjną Educare et Servire opracowuje własne Projekty. Szlak Słowiański Doliną Wisłoki to koncepcja utworzenia markowego produktu sieciowego, obejmującego swoim zasięgiem obszar 4 powiatów woj. podkarpackiego i 3 powiaty woj. małopolskiego. Poprzez kompleksową ofertę turystyczną prowadzić ma do intensyfikacji rozwoju regionalnego. Koncepcja ta stanowi autorski pomysł Antoniego Kamińskiego, Pawła Kudronia i Piotra Kamińskiego, członków zarządu Fundacji. Pierwsza idea Szlaku powstała kilka lat wcześniej, jako propozycja w ramach ogólnopolskiego projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Szlak Słowiański Doliną Wisłoki został we wrześniu 2013 wpisany przez Zarząd Województwa na wstępną listę indykatywną przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie woj. podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Wojewódzkiego do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia, wynosi 61 mln. Zł i obejmuje 4 duże komponenty realizacyjne (Trasy Turystyczne Szlaku Słowiańskiego, Agroturystyka Retro, Interaktywny System Informacji Turystycznej oraz Akademię Turystyki Szlaku Słowiańskiego) oraz 2 komponenty techniczne (Biuro Realizacji Projektu SSDW oraz Marka i Certyfikacja SSDW). Działanie to na przestrzeni najbliższych 8-12 lat może wygenerować stanowiska pracy dla około 1000 pracowników, oraz wyinkubować około 100 nowych przedsiębiorstw, dodatkowo zrzeszonych w Klastrze Turystycznym Doliny Wisłoki, (powołanym m.in. do tego celu z inicjatywy Fundacji Educare et Servire w listopadzie 2012 roku). Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na lata 2014 – 2021, w oparciu o bardzo szeroko rozbudowane partnerstwa z udziałem sektora samorządowego, biznesowego oraz NGO.


Antoni Karol Kamiński – Prezydent Fundacji (fundator Educare et Servire), absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych na uczelniach krajowych i zagranicznych ( stypendium w USA, 1994-1995) w zakresie marketingu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania oświatą oraz rozwoju terytorialnego; założyciel i członek zarządów wielu organizacji pozarządowych (Zjednoczenie Polaków w Ameryce Pn., Towarzystwo Gospodarcze Ziemi Dębickiej, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), doświadczony wykładowca, trener oraz koordynator projektów międzynarodowych. Przedsiębiorca od 1979 r., prowadzący swoją działalność na terenie Polski i USA (A T Construction Co. 1984-1990), od 1992 w sektorze turystyki (Biuro Podroży Dębica Travel). Posiada także doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego, jako burmistrz miasta Dębicy (1991/1992) i Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą i UE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (1998/1999). Odpowiedzialny m.in. za: przygotowanie podstawowego dokumentu Zarządu Województwa Podkarpackiego - "Priorytety współpracy międzynarodowej Województwa Podkarpackiego" oraz za współpracę województwa podkarpackiego z różnymi regionami Europy i Świata np. regiony Włoch: Molise i Fruli Venezia Julia), a także za współpracę w ramach Euroregionu Karpaty.

Współtwórca samorządu gospodarczego zarówno na poziomie lokalnym, jako prezes zarządu Towarzystwa Gospodarczego Ziemi Dębickiej (1990-95) i regionalnym, jako wiceprezes Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowie (1992-1994), jak również na poziomie ogólnopolskim, jako członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej (1992-1994). Od 1994 roku współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Absolwentów Programu East Center European Scholarchip Program, a w latach 1999/2000 współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych UJ „Razem w Europie”. Od września 1995 roku, po powrocie ze stypendium w USA, dyrektor policealnego studium zawodowego w Dębicy – Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, której był pomysłodawcą i współzałożycielem. W latach 1997/1998 pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a następnie dyrektor działu współpracy międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie. W latach 1998 – 2000 współorganizator licznych seminariów, konferencji samorządowych i misji gospodarczych dla samorządów i przedsiębiorców do USA, Belgi, Luksemburga, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy. Od 2000 roku ekspert turystyki w wielu projektach, zwłaszcza związanych z rozwojem regionalnym i turystyką (m.in. Programu Turystyka – wspólna sprawa - 2007). Wielokrotnie wyróżniony za zasługi na polu inicjatyw lokalnych, związanych z rozwojem regionu poprzez turystykę, przez Ministra Gospodarki, Ministra Turystyki i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Inicjator współpracy zagranicznej zarówno w ramach Fundacji (Cypr od 2003 r) Anglii (2004), współtwórca Programu Mallorca (od 2006) jak również na rzecz regionu; organizator i uczestnik wyjazdów studyjnych do Włoch, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii. Od 2007 członek zarządu/ sekretarz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ekspert d.s. turystyki i zrównoważonego rozwoju Euroregionu Karpackiego. Inicjator i współautor produktu turystycznego Szlak Słowiański Doliną Wisłoki, organizator wojewódzkich obchodów Światowego Dnia turystyki w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej k/Dębicy - 29 września 2012. Współtwórca i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Klastra Turystycznego Dolina Wisłoki, zarejestrowanego jako Lokalna Organizacja Turystyczna. ( 2011) Obecnie wiceprzewodniczący zarządu Klastra Turystycznego Doliny Wisłoki.

Realizacja projektów

Fundacja Educare et Servire od roku 2004 realizuje projekty współfinansowanych z UE, w których Antoni Kamiński pełni/pełnił rolę koordynatora lub asystenta koordynatora :

• Obecnie fundacja Educare et Servire realizuje projekt „W kierunku do samozatrudnienia” - Priorytet nr VIII POKL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
• w 2013-2014 realizowała projekt „Mistrzowie Kuchni” - Priorytet nr VIII POKL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
• od 2004 do 2012 realizowała wraz EDEN Hotels oraz Europejską Szkołą Turystyki na Balearach „Program Mallorca” – Cykliczny Program specjalistycznych szkoleń zawodowych ( kelnera, kucharza , pokojówki, recepcjonisty oraz języków obcych, połączony ze stażami zawodowymi w Hotelach na Majorce (a także Cyprze i Rodos), w którym wzięło udział ponad 400 uczestników,
• w 2007-2008 zrealizowała „Program edukacji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Wisłoki (PEP)”, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i partnerem zagranicznym. Projekt finansowany z Funduszy Norweskich oraz EAA GRANTS dla Organizacji pozarządowych,
• w 2004-2005 zrealizowała wraz z Instytutem Turystyki w Krakowie projekt „Nowe szanse i nowe możliwości lokalnego rozwoju lokalnego rynku pracy powiatów : kolbuszowskiego, mieleckiego i dębickiego”.
• w 2004 r. w ramach programu Dotacji dla Organizacji Wspierania Biznesu, zrealizowała projekt „Program Intensyfikacji Rozwoju Regionalnego (PIRR)” dla 300 osób bezrobotnych i młodzieży z zakresu szkoleń informatycznych, turystycznych, opieki socjalnej”, program obejmował swym zasięgiem trzy powiaty: dębicki, mielecki, jasielski. (Instytucja kontraktująca – MARR S.A. w Mielcu),

Ponadto Antoni Kamiński brał udział jako ekspert regionalny, trener i wykładowca w następujących projektach :

• 2006-2007 – „Turystyka – wspólna sprawa” – w ramach którego powstał m.inn. projekt ponadregionalnego turystycznego produktu sieciowego p.t. „U progu Karpat”, a w nim „Szlak Słowiański Doliną Wisłoki”
• W 2003 – „Turystyka specjalistyczna i kwalifikowana”, realizowanym [rzez Instytutem Turystyki w Krakowie w ramach programu SAPARD we współpracy z Firmą EURECNA SRL Włochy, Szkolenia z zakresu zarządzania małym przedsiębiorstwem, przygotowywania biznes planu i prawa turystycznego dla ponad 500 uczestników (właścicieli przedsiębiorstw agroturystycznych) –z województw : Dolnośląskiego , Podkarpackiego, Świętokrzyskiego oraz Małopolskiego połączone z wyjazdem studyjnym do Włoch

logotypy