Wsparcie w wysokości 30000zł na osobę!

Dodatkowo wsparcie pomostowe!Projekt „Pracuj dla siebie” przeznaczony jest dla 40 osób (26 kobiet i 14 mężczyzn), które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.
Preferencją w projekcie objęte będą osoby, które były zatrudnione w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, usługach turystycznych i gastronomicznych lub w handlu.
Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby, których potencjał finansowy uniemożliwia założenie własnej działalności gospodarczej bez wsparcia EFS.

Rekrutacja do projektu jest otwarta co oznacza, iż swój udział może zgłosić każda osoba spełniająca następujące kryteria:

I. Formalne:
1. posiadanie statusu osoby, która utraciła pracę z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
2. miejsce zamieszkania w województwie podkarpackim;
3. brak środków finansowych umożliwiających założenie firmy bez wsparcia EFS;
4. niekorzystanie równolegle z innych środków publicznych (w tym PFRON, Fundusz Pracy, POKL) na pokrycie wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
5. nieprowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu
6. niekaralność za przestępstwa skarbowe i karą zakazu dostępu do środków, o których mowa a art.5 ust.3 pkt.1 i 4 Ustawy o Finansach Publicznych
8. niepozostawanie w stosunku pracy lub innym (mogącym mieć wpływ na prawa i obowiązki) z Beneficjentem, Partnerem lub Wykonawcami projektu;
9. nie przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wysokość otrzymanej pomocy de minimis.

II. Merytoryczne:
1. Pomysł na biznes
– realność pomysłu: 0-25 pkt.;
- znajomość rynku: 0-15 pkt.;
- doświadczenie 0-15 pkt.;
- wykształcenie i kompetencje w zakresie planowanej działalności : 0-10 pkt.
2. Motywacja i predyspozycje do prowadzenia działalności gosp. – 25 pkt.
3. Przynależność do grupy priorytetowej – 10 pkt.
4. Szacunkowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej – 10 pkt.
Min. liczba pkt. dopuszczająca do udziału – 60 pkt.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie I-III.2015 r. w następujących etapach:
I. nabór zgłoszeń – warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie złożenie przez potencjalnego BO deklaracji uczestnictwa i formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
II. weryfikacja zgłoszeń – spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w oparciu o informacje/oświadczenia przedstawione przez potencjalnych BO w formularzach rekrutacyjnych i załącznikach.
III. utworzenie list BO – o wynikach oceny formularzy rekrut. uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie. Od oceny będzie przysługiwało odwołanie – zgodnie z procedurą określoną w Wytycznych. Wyniki oceny zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w formie listy rankingowej wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do wsparcia. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik oceny ale nie zakwalifikują się do wsparcia z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły wziąć udział pod warunkiem rezygnacji ze wsparcia przez osób umieszczonych na liście głównej, wg kolejności na liście.
IV. Zawarcie umów szkoleniowo - doradczych z BO

Zaplanowane działania w projekcie:
1. Poradnictwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne (obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
a) Program poradnictwa zawodowego – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym:
Rozmowa kwalifikacyjna – 1h
Analiza potrzeb klienta - 1h
Indywidualna ocena zawodowa - 1h
Przygotowanie IPD - 1h
Podsumowanie – 1h

b) Program poradnictwa psychologicznego– spotkania indywidualne z psychologiem):
- dostosowane do potrzeb BO -średnio 3h/os.
Zakres: kształtowanie relacji międzyludzkich, umiejętność radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia pewności siebie, umiejętności komunikacyjne, rozwój osobisty, pomoc w rozwiązywaniu problemów, zwiększenie wiary w siebie i motywacji do działania.

2. Kursy zawodowe (obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
- Wybór kursów zawodowych zostanie dokonany w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika z uwzględnieniem biznesplanu oraz planowanej działalności gospodarczej. Wymiar kursu - średnio 160 godzin szkolenia

3. Wsparcie szkoleniowo - doradcze (obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
I. Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych BO

II. Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”:
1. Podstawy przedsiębiorczości – 16 h
2. Lokalny rynek – diagnoza, zagrożenia, analiza – 8 h
3. Podstawy prawa handlowego i podatkowego – 8 h
4. Deklaracje ZUS, program Płatnik – 8 h
5. Rejestracja firmy – 8 h
6. Zarządzanie i inwestycje – 8 h
7. Promocja i marketing – 8 h
8. Biznes Plan – teoria i praktyka – 24 h
Szkolenie zakończy się testem.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: książki, segregator, notatnik, długopis. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, w trakcie którego BO na bieżąco będą mogli konsultować z trenerami koncepcje biznesowe.

III. Doradztwo - równolegle do szkoleń BO udzielane będzie wsparcie doradcze. Indywidualni doradcy pomagać będą BO w opracowaniu biznesplanów, konsultować przyjęte założenia, formy prawne itp.

IV. Wypłata dotacji
Etap 1 -Ocena dot. przyznania dotacji w oparciu o kryteria :
1. formalna: uczestnictwa w zajęciach, opinie doradców, trenerów co do predyspozycji BO do prowadzenia dział. – 25% pkt.
2. merytoryczna: wykonalność przedsięwzięcia, operacyjność, kompletność, racjonalność i niezbędność wydatków – 75% pkt.
W skład Komisji Oceny Wniosków (KOW) wchodzić będzie 4 doradców biznesowych. Ocena dokonana będzie przez 2 losowo wybranych członków KOW, w oparciu o kartę oceny wniosku. Do oceny liczyć się będzie średnia pkt. przyznanych przez 2 oceniających. Na podstawie wyników oceny utworzona zostanie lista rankingowa. Każdy BO będzie miał prawo do wniesienia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołań zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa. W projekcie przewidziano 20 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w max. kwocie 30.000 zł. W przypadku niewykorzystania środków na dotacje przez pierwszych 20 osób, zostaną one przeznaczone na wypłatę wsparcia dla kolejnych osób z listy rankingowej.
Etap 2 - rejestracja firm
Etap 3 - dostarczenie dok. rejestracyjnych
Etap 4 – wniesienie zabezpieczenia
Etap 5 - podpisanie 20 umów przyznaniu dotacji
Etap 6 - wypłata zaliczki (80%) i wsparcia końcowego - refundacji (20%)
Etap 7- rozliczenie otrzymanych środków przez BO

V. Wsparcie pomostowe
Wsparcie zostanie udzielone 20 BO, którzy otrzymali bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Etapy:
1. zawarcie umów z BO
2. wypłata wsparcia przez okres 3 miesięcy w wysokości 1000 zł

VI. Doradztwo specjalistyczne dotyczące rozwoju działalności – dyżur doradcy biznesowego w biurze projektu (8dni/m-c)
VII. Szkolenie specjalistyczne dotyczące rozwoju działalności – (w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem BO) – 40 godz.
VIII. Mentoring czyli wprowadzenie BO w praktyczne zasady funkcjonowania rynku – 3 spotkania 4 godzinne prowadzone przez doświadczonych przedsiębiorców

4. Pośrednictwo pracy (obowiązkowe dla osób które nie otrzymają środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej):
Działania w ramach pośrednictwa pracy: analiza portfolio BO, umieszczenie oferty BO w bazie agencji, wyszukiwanie ofert pracy dla BO zgodnych z jego profilem zawodowym – min. 3 oferty pracy/os., promocja oferty BO z wykorzystaniem narzędzi www, skojarzenie BO z potencjalnym pracodawcą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Uczestnicy zobowiązani będą do składania raportów z przekazanych ofert pracy i odbytych rozmów kwalifikacyjnych.