Wsparcie w wysokości 30000zł na osobę!

Dodatkowo wsparcie pomostowe!Czwartek, 12.03.2015
Educare et Servire w Dębicy zamieszcza poniżej ostateczna listę rankingową dofinansowanych biznesplanów.Czwartek, 12.03.2015
Educare et Servire w Dębicy informuje, iż zostały zakończone prace Komisji Oceny Wniosków nad odwołaniami.

Do dnia 08.02.2015r złożono zgodnie z regulaminem 12 odwołań od oceny biznesplanów. Wszystkie zostały rozpatrzone i sprawdzone przez ekspertów. Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z odwołań stanowią ostateczna ocenę biznesplanu.
Wszelkie informacje dostępne w biurze projektu, pod numerem telefonu (607764450) i mailem projektu (kontakt@kieruneksamozatrudnienie.pl).Wtorek, 10.03.2015
EDUCARE ET SERVIRE informuje ze w dniach 10.03.2015r – 12.03.2015r odbywają się prace Komisji Oceny Wniosków nad odwołaniami i jej wyniki (lista rankingowa z odwołań) zostanie opublikowana 12.03.2015r.

Wtorek 03.03.2015r
Educare et Servire w Dębicy informuje, iż zostały zakończone prace Komisji Oceny Wniosków.

Do dnia 28.02.2015r złożono do oceny 39 biznesplanów na łączną kwotę 1.126.562,00 PLN.
Rekomendowano do dofinansowania 39 biznesplanów na łączną kwotę 1.126.562,00 PLN.
W związku z ograniczoną kwotą możliwych do udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dofinansowanie może uzyskać pierwsze 20 wniosków z listy rankingowej (lista podstawowa; kwota dotacji 598.999,00PLN ). Kolejne wnioski z numerami 21-39 zostają umieszczone na liście rezerwowej i otrzymają dofinansowanie w przypadku uwolnienia środków z listy podstawowej.

Od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje Państwu odwołanie. Termin odwołania to 4 dni robocze tj. do godz. 24.00 dnia 6.03.2015r. Wszelkie informacje dostępne w biurze projektu, pod numerem telefonu (607764450) i mailem projektu (kontakt@kieruneksamozatrudnienie.pl).
Odwołanie od decyzji KOW


Niedziela, 01.03.2015
EDUCARE ET SERVIRE informuje ze w dniach 01.03.2015r – 02.03.2015r odbywają się prace Komisji Oceny Wniosków i jej wyniki (lista rankingowa wniosków o dofinasowanie) zostanie opublikowana 03.03.2015r.

Wtorek, 24.02.2015
Szkolenia w ramach projektu "Pracuj dla siebie" trwają...


Poniedziałek, 16.02.2015
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w ramach projektu pt: „Pracuj dla siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 8.1 PO KL, Poddziałanie 8.1.2)

EDUCARE ET SERVIRE ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu pt: „Pracuj dla siebie” (zwanego dalej Projektem), który prowadzony będzie w biurze projektu w Dębicy, przy ul. Rynek 21, w następującym terminie: 25.02.2015 roku do dnia 28.02.2015 roku.


Do składania wniosków o dotację uprawnieni są wyłącznie uczestnicy projektu pt: „Pracuj dla siebie”, którzy:
- zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
- nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej, działalności prowadzonej w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
- równolegle nie korzystają z innych środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL, na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;
- nie zawiesiły prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
- nie były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, nie korzystają z pełni praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych;
- nie otrzymały pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiegają się w ramach niniejszego projektu;
- nie posiadają nieuregulowanych w terminie zobowiązania cywilno-prawnych;
- nie otrzymały w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;
- nie pozostawały w ciągu ostatnich 2 lat, w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem (EDUCARE ET SERVIRE z Dębicy) lub wykonawcą w ramach projektu, w tym również osoby, które łączy lub łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
- nie są obciążone obowiązkiem zwrotu pomocy de minimis, wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej, uznającym pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym);
- nie są karane karą dostępu do środków, o których mowa w art. 5, ust. 3, pkt. 1 i 4 Ustawy o finansach publicznych.


Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości jest złożenie następujących dokumentów:
- potwierdzenie wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
- Biznes Plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem nr 2,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie
z Załącznikiem nr 5,
- oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimisz różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty100 000,00 Euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy odpowiednio z Załącznikiem nr 6 lub Załącznikiem nr 7,
- oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań zgodnie z Załącznikiem nr 8;
- oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski);
- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji zgodnie z Załącznikiem nr 10,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny zgodnie z Załącznikiem nr 11;
- oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych zgodnie z Załącznikiem nr 12,
- oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z Projektodawcą lub realizatorem w ramach projektu zgodnie z Załącznikiem nr 13,
- oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z Załącznikiem nr 14,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 – wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Podkarpackim zgodnie z Załącznikiem nr 15,
- oświadczenie zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z Załącznikiem nr 17.
- oświadczenie o kwalifikowalności VAT - załącznik nr 18.

Dokumenty tj. wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej z wymaganymi załącznikami, które wpłyną przed i po terminie wskazanym w „Ogłoszeniu o naborze wniosków” (zgodnie z definicją skutecznego doręczenia określoną w regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej) nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dotację, sporządzone na wzorach, które udostępniamy w niniejszym ogłoszeniu poniżej, należy składać osobiście bądź przez pełnomocnika Kandydata, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź firm kurierskich. Niezbędną dokumentację można pobrać na stronie projektu www.kieruneksamozatrudnienie.pl

UWAGA!
Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (najlepiej elektronicznie), w języku polskim. Powinny także być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający swobodne wysunięcie lub wyjęcie kartek.

Sobota, 07.02.2015
Spoty radiowe w ESKA oraz VIA o naszym projekcie.
Kliknij na ikonie głośniczka aby odsłuchać plikPiątek 06.02.2015
Szanowni Państwo
Przypominamy, że od jutra tj. 07.02.2015r rozpoczynamy proces rekrutacji do projektu który będzie trwał w trybie ciągłym do 31.03.2015r. Jednakże dla wszystkich z Państwa chcących rozpocząć działalność gospodarcza, rekrutacja zostanie zakończona 11.02.2015r. Prosimy wszystkich Państwa którzy prześlą dokumenty papierowo do biura projektu o przesłanie informacji o wysłanych dokumentach mailowo na podany na naszej stronie w zakładce kontakt maila. Z powodu ograniczonego czasu oraz procedury kwalifikowania do projektu chcielibyśmy mieć informacje o wszystkich osobach składających dokumenty do 11.02.2015r Bardzo dziękujemy za przesłanie informacji.Wtorek, 28.01.2015
Informujemy, że rekrutacja do Projektu "Pracuj dla siebie" zostanie rozpoczęta 07 lutego 2015 roku.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał w sposób ciągły w okresie od 07.02.2015r. do 31.03.2015r. lub do wyczerpania miejsc wolnych w Projekcie, przy czym rekrutacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w okresie od 07.02.2015r. do 11.02.2015r.
Zapraszamy serdecznie do naszego biura w Dębicy przy ul. Rynek 21