Misja i cele
Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku od początku stając się innowacyjnym ośrodkiem edukacyjnym. Powstanie Centrum jest efektem pozytywnej oceny wniosku oraz uzyskania dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2007-2013.

W orbicie naszych działań znajduje się głównie ochrona różnorodności biologiczne i krajobrazowej tradycyjnych odmian drzew owocowych, krzewów, kwiatów i ziół. Jednak w swoich działaniach ochronę środowiska biologicznego i krajobrazowego pojmujemy, jako spójną całość, z której nie można wyłączyć jedynie jej części. Dlatego też staramy się angażować w możliwie jak największą liczbę działań proekologicznych prowadzonych na terenie gminy Dębica.
Naszą misję i filozofię, której staramy się być wierni od samego początku, najlepiej odzwierciedla motto:
"Nie sztuka czerpać z przyrody i brać z niej tak, by ją przy tym zniszczyć doszczętnie. Sztuka natomiast czerpać i brać tak, by przyrody nie niszczyć, lecz zachować ją, a nawet wzbogacać." Jan Jerzy Karpiński
Postępując zgodnie z zacytowanymi słowami w codziennej pracy dbamy o zapewnienie uczestnikom naszych przedsięwzięć edukacji na najwyższym poziomie, dopasowanej indywidualnie do każdej grupy. Pragniemy aby podejmowane przez nas działania pozwalały kształtować wśród społeczności postawy aktywnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego oraz uświadomienie odpowiedzialności za nie leżące na barkach każdego z Nas.
Czym się zajmujemy
  • Szkolenia dla sadowników, rolników i młodzieży
  • Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej
  • Prezentacje z zakresu ochrony różnorodności biologicznej
  • Prezentacje z zakresu tradycyjnej obróbki żywności
  • Imprezy i festyny ekologiczne
  • Wernisaże, wystawy i spotkania promujące regionalnych twórców
  • Konferencje, seminaria o tematyce ekologicznej
  • Warsztaty praktycznej opieki nad drzewami owocowymi (sadzenie, szczepienie, przycinanie, formowanie korony)